Turissem

En media ha mintga persuna fatg 3,0 viadis cun pernottaziuns l'onn 2016. Ils Svizzers tudestgs han fatg 3,0 viadis, persunas da la Svizra franzosa 2,9 e talas dal territori linguistic talian 2,6. Ultra dals viadis cun pernottaziuns èn vegnids fatgs en media 10,2 viadis d'in di per persuna. 43% dals viadis d'in di èn stads viadis da vacanzas u da recreaziun, entant che 6% dals viadis d'in di èn stads viadis da fatschenta.

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statisticas/turissem.html