La Svizra en 23 infograficas

Societad, economia, spazi ed ambient - Ediziun Mars 2022

La Svizra en 23 infograficas

Telechargiar la publicaziun
(PDF, 28 paginas, 4 MB)
Guardar la publicaziun en il navigatur Webviewer (deutsch)
Quest asset exista en ina ediziun actualisada, vesair il link suandant:
La Svizra en 23 infograficas
Lingua RM
Ulteriuras linguas IT , FR , DE , EN
Gener Publikation
Publitgà ils 25.03.2022
Editur Uffizi federal da statistica
Copyright Uffizi federal da statistica
Tema Basas statisticas e survistas
Pretsch gratuit
Numer UST 1826-2200
Bibliographische Angaben BibTeX / RIS
Untauna(s) Uffizi federal da statistica
 
Documents parentads La Svizra en 23 infograficas - Ediziun mars 2022

 

Empustar

Questa publicaziun po vegnir empustada cun il formular (en il chanaster da products).

Reducziuns vegnan concedidas tenor l'art. 19 e 22 da l'ordinaziun davart las taxas per ils servetschs statistics. Vus pudais inoltrar dumondas en il formular d'empustaziun sut "Remartgas".

 

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statisticas/catalogs-bancas-datas/chartas.assetdetail.22044454.html