Turissem

L'onn 2017 ha la populaziun svizra da 6 onns u dapli fatg 24,9 miu. viadis cun pernottaziuns. Da quai han 8,2 miu. viadis gì ina destinaziun en Svizra, 16,7 miu. viadis èn vegnids fatgs a l'exteriur. Las destinaziuns las pli frequentas a l'exteriur èn stadas la Frantscha (13%), l'Italia (12%) e la Germania (11%). En media ha mintga persuna fatg 3,3 viadis cun pernottaziuns. Persunas da la Svizra tudestga han fatg 3,3 viadis, persunas da la Svizra franzosa 3,2 viadis e persunas dal territori linguistic talian 2,6 viadis. Ultra dals viadis cun pernottaziuns èn vegnids fatgs en media 10,0 viadis d'in di per persuna. 41% dals viadis d'in di èn stads viadis da vacanzas e da recreaziun, entant che 8% dals viadis d'in di èn stads viadis da fatschenta.

Nota

Las paginas rumantschas porschan mo infurmaziuns parzialas. Per ils cuntegns cumplets As supplitgain nus da consultar las paginas en tudestg u franzos (guardar il link survart).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statistiken/tourismus.html