Mobilità e trasporti

Prontuario statistico 2018


Mobilità e trasporti

Telechargiar la publicaziun
(PDF, 10 paginas, 665 kB)
Guardar la publicaziun en il navigatur Webviewer
Quest asset exista en ina ediziun actualisada, vesair il link suandant:
Mobilità e trasporti
Lingua IT
Ulteriuras linguas FR , DE , EN
Gener Publikation
Publitgà ils 07.08.2018
Editur Uffizi federal da statistica
Tema Mobilitad e traffic
Pretsch gratuit
Numer UST 838-1800
Bibliographische Angaben BibTeX / RIS
 
Documents parentads Mobilität und Verkehr: Taschenstatistik 2018

 

Empustar

Questa publicaziun po vegnir empustada cun il formular (en il chanaster da products).

Reducziuns vegnan concedidas tenor l'art. 19 e 22 da l'ordinaziun davart las taxas per ils servetschs statistics. Vus pudais inoltrar dumondas en il formular d'empustaziun sut "Remartgas".

 

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statisticas/mobilitad-traffic.assetdetail.5808672.html